201801.15
Off
1

Kradzież tożsamości

przez w Blog

Ktoś użył mojego zdjęcia i podszył się pode mnie, bez mojej wiedzy
i zgody.

W tej sytuacji mamy do czynienia, z kradzieżą tożsamości i jeśli działanie to, ma na celu wyrządzenie krzywdy danej osobie, to zgodnie z art. 190a §2 KK – sprawca podlega karze pozbawiania wolności, do lat 3. Ma to swoje uzasadnienie, jeśli bezprawne wykorzystanie wizerunku innej osoby, miało na celu wyrządzenie jej, szkody osobistej lub majątkowej. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeśli wykorzystywane są czyjeś dane osobowe, wizerunek innej osoby – portret, zdjęcie. W procesie cywilnym należy przedstawić doznane szkody lub w przypadku utraty majątku, czy też jakiejś jego części, z tego tytułu – jego wysokość.

Jeśli następstwem tego typu działań, jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, to według Art. 190a §3, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności, od roku do 10 lat. Istotny w całej sprawie jest cel i motywacja, jakie kierują osobą kradnącą tożsamość.
Sam fakt dokonania tego czynu, nie jest karany.
Nieprawdą jest jednak, że jeśli ktoś podszywa się pod inna osobę, jest całkowicie bezkarny. Dokonujący tego czynu, może zostać oskarżony o naruszenie dóbr osobistych i ponieść konsekwencje, w formie zapłaty odszkodowania,
na rzecz poszkodowanego. Tylko osoba pokrzywdzona, może wszcząć postępowanie, składając stosowny wniosek. Jedynie w przypadku popełnienia samobójstwa, wniosek skierowany jest automatycznie z urzędu.