• sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
  •  sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych oraz zażaleń na postanowienia organów podatkowych
  •  sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o wznowienie zakończonych postępowań, a także wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji podatkowych
  •  doradztwo w bieżących sprawach podatkowych