• pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego
 • tworzenie oraz zmiana statutów i umów spółek prawa handlowego oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, w tym przeprowadzanie ich rejestracji w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS
 • bieżąca pomoc oraz obsługa prawna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. dokonywanie zmian w KRS
 • przekształcania, łączenie i podział, a także likwidacja spółek prawa handlowego
 • dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
 • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych
 • opiniowanie umów już funkcjonujących w obrocie gospodarczym,
 • wydanie opinii prawnych,
 • negocjacje i postępowanie polubowne,
 • sporządzanie profesjonalnych umów (m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o roboty budowlane, o dzieło, komisu, dzierżawy, spółki cywilnej oraz ich analiza pod kątem zabezpieczenia s ytuacji klienta;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z działalnością podmiotów gospodarczych (np. statuty, regulaminy) oraz ich analizy pod kątem zabezpieczenia sytuacji klienta
 • reprezentacja we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych – przed urzędami oraz w sporach i negocjacjach z innymi podmiotami w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit.