• reprezentowanie Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych, w tym skarg kasacyjnych do NSA