• dochodzenie wierzytelności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli, w tym reprezentowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w zakresie dochodzenia od zakładów ubezpieczeń odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też renty